Ervaring

Adviseur

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

2019

ICT adviseur (interim)

Als ICT adviseur help ik de afdeling ICT onder andere met het beoordelen van aanvragen vanuit de organisatie, het opstellen van beleidsnotities en neem ik deel aan verschillende projecten met een I-component.

Adviseur

Fenac

2019

Review ontwikkeling software

De Fenac ontwikkelt specifieke software voor audiologische centra. Tijdens de review is gekeken naar de ontwikkel-, beheer-, en governanceprocessen en de kwaliteit van de software.

Adviseur

Vestia

2019

Opstellen ICT-strategie

Om een richting voor de komende jaren op het gebied van ICT te hebben is in samenwerking met de afdelingen een ICT strategie opgesteld. Hierbij is onder meer gekeken naar interne en externe ontwikkelingen, en is een inventarisatie gedaan van de huidige situatie. De strategie biedt een handvat om projecten en investeringen in de komende jaren te kunnen beoordelen en sturen.

Adviseur

UWV

2019

Architectuurreview softwareontwikkeltraject

In het kader van de ontwikkeling van een applicatie hebben wij een review gedaan op zowel de ontwerp-, ontwikkel- en beheerprocessen als de inhoud (architectuur en broncode) van de applicatie. Aansluitend op deze review is een aantal adviezen voor vervolg gegeven.

Projectleider / adviseur

Surplus

2019

Pilot Office 365

Opzetten en begeleiden van pilot Office365. Na de migratie naar Exchange online gaat een kleine pilotgroep aan de slag om mogelijke inzet van andere Office365 onderdelen in de organisatie te testen.

Adviseur

Belastingdienst

2018

Visualisaties categoriemanagement

Opstellen praatplaten (visualisaties) over categoriemanagement (inkoop) met als doel om medewerkers door de hele organisatie een beter beeld te geven van de taken en rollen van categoriemanagement.

Adviseur

HVC

2017

ICT producten- en dienstencatalogus

Ondersteuning bij het opstellen van een producten- en dienstencatalogus die door de ICT afdeling met de rest van de organisatie gedeeld kan worden zodat op een eenduidige manier alle standaard producten en diensten worden gecommuniceerd. Dit biedt biedt meer overzicht en standaardisatie, zowel voor ICT als voor haar interne klanten.

Adviseur

Medisch Spectrum Twente (MST)

2017

Review EPD software

Voor dit ziekenhuis hebben wij een review van de EPD-software uitgevoerd. Daarbij hebben we zowel naar de gebruikte techniek (softwareanalyse, hardware) gekeken als naar de organisatie rondom de software (beheer, onderhoud etc.). Op basis van deze analyse is een advies aangeboden met verbetervoorstellen.

Adviseur

Veiligheidsregio Limburg-Noord

2017

Advies verbeteren ICT infrastructuur

Voor VrLN hebben we een advies opgesteld over de toekomstige IT-omgeving, waarbij het doel is toe te werken naar een flexibele omgeving toegerust op de toekomstige ontwikkelingen. Hierbij hebben we gekeken naar de werkplek, het applicatielandschap en onderliggende infrastructuur, als ook de organisatie en governance van IT.

Projectuitvoerder

Veiligheidsregio Midden- en West Brabant

2017

Aanbesteding VMS

Als projectuitvoerder heb ik de projectleider geholpen met de concrete uitvoering van het project, en het projectteam geadviseerd op het gebied van de aanbesteding (BVP), procesgericht werken en de implementatie. Het project omvatte selectie en implementatie van een nieuw Vakbekwaamheids Management Systeem (VMS). Veel aandacht voor integraliteit, zowel op procesniveau als informatiekundig (uitwisseling met P-systeem, ELO, pagers etc.)

Adviseur

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

2017

Advies business intelligence

De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond wil samen met de organisatie business intelligence verder vormgeven. Wij hebben de VRR geholpen om de informatiebehoefte en de benodigde organisatie rondom BI in kaart te Brengen (infrastructuur, tooling en organisatie).

Adviseur

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

2017

Opstellen PvE evenementenapplicatie

Samen met een projectgroep bestaande uit de diverse spelers in het proces van evenementenadvisering heb ik ondersteund bij het opstellen van het inhoudelijke Programma van Eisen (PvE) voor het selecteren van een ondersteunende applicatie voor evenementenadvisering (belegd bij de afdeling Risicobeheersing) door de veiligheidsregio en haar partners.

Projectleider / adviseur

Erasmus MC

2017 - 2018

Uitfasering middleware

Uitfasering en vervanging van een middlewareoplossing in het ziekenhuis. Deze oplossing voorzag in de koppeling van een grote diversiteit aan systemen die onderling veel informatie uitwisselen. In verband met de vereiste continuïteit van de informatiestromen was het erg belangrijk dat de nieuwe oplossing aan alle eisen voldeed en de migratie geleidelijk plaats vond.

Projectleider / adviseur

Surplus

2017 - 2019

ICT-migratie

Vooronderzoek en projectleiding migratie ICT-infrastructuur.

In het kader van de fusie van drie organisaties moeten drie ICT-infrastructuren aan elkaar gekoppeld worden om één omgeving te creëren voor alle medewerkers. Als projectleider was ik verantwoordelijk voor de realisatie hiervan.

Proces- en informatieanalist

Veiligheidsregio Utrecht

2016 - 2017

Aanbesteding en implementatie werkprocesapplicatie

Als analist heb ik samengewerkt in het projectteam om de selectie en implementatie van een nieuwe werkprocesapplicatie met zaakgerichte, objectgerichte en DMS-functionaliteit te verzorgen. Ik heb helpen zorgen dat de huidige en gewenste processen en informatiestromen op elkaar aan komen te sluiten en deze zo efficiënt en effectief mogelijk worden ondersteund door de nieuwe applicatie. Dit in nauw overleg met eindgebruikers en informatiemanagement / ICT.

Adviseur

GGD Flevoland

2016 - 2017

Begeleiding certificering RAV NEN 7510

De ambulancezorg (RAV) van GGD Flevoland wil gecertificeerd worden voor de NEN7510 (informatiebeveiliging in de zorg). Wij begeleiden de RAV bij het identificeren van de benodigde maatregelen door middel van een risicoanalyse, en ondersteunen bij het uitwerken en implementeren van deze maatregelen.

Adviseur / architect

Veiligheidsregio Kennemerland

2016 - 2017

Overzichtsplaten informatiearchitectuur en workshops gewenste situatie informatievoorziening

Voor de veiligheidsregio hebben wij ‘praatplaten’ gemaakt die een overzicht geven van het huidige applicatielandschap en informatiestromen. We hebben knelpunten in kaart gebracht en de regio geadviseerd over welke stappen te zetten.

Na het in kaart te hebben gebracht van de huidige situatie helpen wij de regio om de ‘stip op de horizon’ helder te krijgen. In samenwerking met alle afdelingen binnen de regio hebben wij een aantal I-thema’s en resultaten gedefinieerd en in een resultatenkalender samengebracht. Hiermee is een gedeeld beeld van de gewenste situatie richting 2020 gevormd. In samenwerking met de afdeling IM/ICT hebben we een roadmap opgesteld om tot de gewenste situatie te komen, zowel inhoudelijk als qua organisatie / governance.

Adviseur

Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek

2016 - 2017

Quickscan informatieveiligheid

Voor de Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek hebben wij een quickscan risicoanalyse uitgevoerd op het gebied van informatieveiligheid. We hebben de grootste risico’s in kaart gebracht en een voorstel gedaan voor te nemen maatregelen. Hiervoor hebben wij ook een globaal plan van aanpak opgesteld. Onderdeel van de quickscan is het normenkader zoals door het Veiligheidsberaad is vastgesteld.

Adviseur

Wigo4it

2015

Architectuurreview programma PP/I

Het programma Professional Portal Innovatie (PP/I) realiseert de vernieuwing van de werkprocessen en de ondersteunende IT systemen van het sociale domein van de vier grootste gemeenten (G4). De uitvoering van het programma vindt plaats binnen Wigo4it. Om succeskans te vergroten heeft Wigo4it een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren waarin totstandkoming, kwaliteit en samenhang van architectuurproducten is onderzocht.

Adviseur

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING)

2015

Analyse gemeentelijk gegevensknooppunt (GGK)

Het GGK faciliteert de berichtenstroom tussen gemeenten en zorgaanbieders in het sociaal domein. Om de aansluiting van alle gemeenten en de berichtenstromen te kunnen analyseren is er een dashboard ontwikkeld in QlikView en ontvangen betrokken partijen wekelijkse rapportages.

Adviseur

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

2015 - 2016

Opstellen informatiebeleidsplan

In samenwerking met het IM team van de veiligheidsregio hebben we met en voor de afdelingen een informatiebeleidsplan geschreven voor de aankomende jaren. Hierin zijn de belangrijkste thema’s waarop ingezet wordt beschreven, inclusief de uit te voeren projecten en benodigde governance. Ook zijn projectvoorstellen uitgewerkt voor de eerst aankomende projecten.

Adviseur

BOCE-gemeenten

2015

Advies applicatieharmonisatie

Het beschrijven van een proces om tot applicatieharmonisatie van drie samenwerkende gemeenten te komen. Hiervoor zijn onder andere gesprekken gevoerd met bestuurders en informatiemanagers, om zo kansen en knelpunten te identificeren en deze te kunnen combineren tot een advies.

Adviseur

Gemeente Helmond

2015

Advies front- en midoffice in het kader van zaakgericht werken

Door de wens om zaakgericht te gaan werken zijn vraagstukken ontstaan rond de inrichting van het front- en midoffice binnen de gemeente. Hoe dienen processen te lopen, welke informatiebehoefte hebben de verschillende afdelingen en welke systemen worden daarin gebruikt, gezien de huidige situatie en de lopende ontwikkelingen. Het advies is opgesplitst in korte, middellange en lange termijn.

Adviseur / architect

Havenbedrijf Amsterdam

2015 - 2016

Opstellen informatiearchitectuur

Als onderdeel van de implementatie van de nieuwe afdeling IV wordt een informatiearchitectuur voor het havenbedrijf ontwikkeld. Vanuit de afdeling IV en in nauw contact met de rest van de organisatie zijn praatplaten ontwikkeld die inzicht en overzicht bieden en gebruikt kunnen worden om de brug tussen ICT en de business verder te verstevigen. Knelpunten worden inzichtelijk gemaakt en strategische prioriteiten worden met behulp van de architectuurplaten verder uitgewerkt.

Adviseur

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

2014 - 2015

Ondersteuning regionalisering brandweer, verhuizing en ICT-migratie

Opstellen migratieplannen voor de verschillende posten ten behoeve van de regionalisering. Inventariseren welke impact de regionalisering op elke post heeft op het gebied van IT-infra en applicaties, en welke acties hierop ondernomen moeten worden. Ondersteuning van en advies aan de IM/ICT-afdeling bij projecten rondom regionalisering en verhuizing van de hoofdlocatie. Ook betrokken bij de migratie van gebruikers en applicaties naar een nieuwe ICT-omgeving.